Bosveld Jagters-

 en

Wildbewaringvereniging

Die vereniging met ‘n verskil

 

                            

INLIGTINGSBROSJURE

 

Wat is Bosveld Jagters- en Wildbewaringvereniging?

(hierna genoem die BJV)

 

Soos die naam aandui het BJV twee hoof funksies. Eerstens, die jagter, met alles wat daarmee gepaard gaan. Dink aan etiese kodes, reëls, wette en ordereëlings ten einde jag as `n gekontroleerde sport te beoefen. Dit is ook een van BJV se doelstellings om altyd nog meer jaggeleenthede te bekom vir ons lede.

Daar bestaan reeds 24 verenigings soortgelyk aan BJV met `n gesamentlike totaal van ±15,000 lede. Die meeste van die verenigings word saamgesnoer onder die oorkoepelende  sambreel van CHASA wat dan ook as spreekbuis dien vir die jagter in Suid-Afrika. So is daar insette gelewer op regeringsvlak oor sake rakende die jagter in die algemeen.

Daar kan met reg gesê word dat jagters wat nie lid is van `n jagtersvereniging nie, wel direk baat vind by die werk wat deur verenigings soos BJV via CHASA gedoen  word - sonder CHASA sou die beperkinge meer  omvangryk gewees het.

Die BJV vorm ook deel van die Jagters Forum wat kwartaalliks saam met die ander geakkrediteerde jagtersverenigings om die tafel sit met die Sentrale Vuurwapen Register om kwelpunte aan te spreek.

Tweedens moet elke jagter omsien na die natuur- en wildlewe om te verseker dat hy sy sport in die toekoms steeds sal kan beoefen. Die onoordeelkundige benutting van ons natuurbronne kan onberekenbare skade aan ons wildlewe berokken. So word daar op voortdurende basisdeur CHASA bystand verleen aan instansies wat studies in hierdie verband onderneem. Daar is al finansiële hulp verleen aan verskeie projekte soos die hervestiging van die Mofhartebees, die Bastergemsbok en Bosbokke in aangeplante bosbougebiede, die studie oor vrektes onder Koedoes en nog vele meer.

In kort kom dit daarop neer dat die bewaringfunksie miskien swaarder weeg by die ernstige jagters as die jagaspek omdat laasgenoemde nie kan bestaan sonder die eerste nie.

 

 

AKKREDITASIE.

Die BJV is ‘n ge-akkrediteerde Jagters Vereniging in terme van die “Wet op beheer van Vuurwapens” No: 60 van 2000. Ons akkreditasie nommer is 1300084. BJV is dus in staat om Toegewyde Jagters Lidmaatskap aan sy lede toe te ken.

Deur die BJV se affiliasie by CHASA is daar ook die geleentheid om Toegewyde Sportskiet Status te bekom derhalwe ook endossemente vir sportskietwapens te bekom (voorwaardes geld)

WERKSAAMHEDE

Die BJV  poog heeltyds om die funksies soos hierbo gestel uit te leef. Ten einde dit te kan doen onderneem BJV dan die volgende:

OPLEIDING

Daar bestaan `n standaard toets wat vrywillig deur lede afgelê kan word om te bepaal of so `n persoon oor die voldoende kennis beskik aangaande sinvolle jag.

Lesings in dié verband word aan elke lid beskikbaar gestel en is voldoende om hom/haar toe te rus vir die eksamen. Die toets is nie daarop gemik om te bepaal wat `n persoon nie weet nie, maar wel om hom in staat te stel om te bepaal of hy oor voldoende kennis beskik vir sinvolle jag. Dit word in goeie gees en ontspanne atmosfeer afgelê en behoort niemand af te skrik nie.

Die neiging by wildboere en instansies is dat slegs bekwame lede van jagtersverenigings in die toekoms op dié sulkes  se grond sal kan jag. Daarom wil BJV sy lede vroegtydig daarop voorberei.

JUNIOR OPLEIDING

Benewens die formele sy van opleiding word daar jaarliks ook opleidingskampe vir junior lede aangebied waartydens die basiese tegnieke van die jagsport geleer word. Dit omsluit byvoorbeeld identifisering van wildsoorte, spoorsny, wapenhantering, veiligheid, natuurbewaring, skootplasing, vleishantering en nog vele meer. Die kampe

is uiters gewild en groei die gehalte van talle juniors elke keer konstant. Soortgelyke kampe word ook vir volwasse lede aangebied. Die kursusse is uiteraard meer gevorderd en is meer op die praktiese toegespits.

SKIETDAE

Skietdae word op gereelde basis aangebied. Lede kan hulself ook op hierdie gebied bekwaam deur die skiet van die CHASA tabel. Daar word uit veld posisies geskiet sodat lede deurentyd die oefening kry. Skietbalkies word ook op hierdie tabel verwerf.

ALGEMEEN

IMPALA

`n Nuusblad wat kwartaaliks uitgestuur word waarin lede van hul wedervaringe kan deel met almal. Dit bevat ook inligting oor sosiale byeenkomste, kompetiesies, jaggeleenthede en ander verwante wetenswaardighede.

TROFEEKOMPETISIE

Vir die lede wat trofee van enige spesie gejag het, word daar jaarliks `n trofeekompetisie gehou waar alle lede kan meeding. Verskillende afdelings bestaan vir die onderskeie wildspesies en daar is ook `n afdeling vir junior lede. Daar is trofeereëls wat nougeset nagekom moet word ten einde te verseker dat alle inskrywings wettig gejag is.

VOORDELE

In kort hou die BJV geen finansiële voordele in nie. Dit is `n vrywillige vereniging waar jy as lid `n bydrae kan lewer tot die jagsport en natuurbewaring. U word genooi om die aansoek vorm te voltooi en aktief betrokke te wees by dit wat vir ons en ons kinders belangrik en genotvol is.

GESINSLIDMAATSKAP

Gesinslidmaatskap bestaan uit `n primêre lid, sy gade en hul kinders wat 24 jaar en jonger is en wat finansieel afhanklik van die primêre lid is. Slegs die primêre lid ontvang korrespondensie.

JUNIORLIDMAATSKAP

Juniors ouer as 18 jaar wat voltyds studeer kan, met toestemming, nog die ledegeld van juniors betaal  andersins word alle aansoekers ouer as 18 jaar as senior lede beskou.

Deur lid te wees van die BJV kan jy jouself dus toerus met die nodige kennis en die volgende kwalifikasies of toekennings verwerf onder die BJV en CHASA sambreel:

·        Toegewyde Sportskut

·        Toegewyde Jagter

·        Gevorderde Jagter

·        Meester Skut

·        Instrukteur

·        Baanoffisier

·        SA Trofeemeter

·        Spoorsny

·        Boogjagter

·        Handwapenjagter

·        Voëljagter

·        CHASA Bekwaamheid sertifikaat

·        Jagoriënterings Opleiding (14-23)

·        Junior Jagter vir Laerskole (10-34jr)

·        Junior Jagter Hoërskole (14-18jr)

 

Al hierde voordele met 8 takke wat jou persoonlike diens kan gee met administratiewe punte by elke tak.

 

 • ·        Letaba – Tzaneen

 • ·        Soutpansberg – Louis Trichardt

 • ·        Pietersburg – Polokwane

 • ·        Potgietersus – Mokopane

 • ·        Waterberg - Nylstroom

 • ·        Kremetart - Musina

 • ·        Magalies - Pretoria

 •          Rustenburg - Rustenburg

 •          Hoedspruit - Hoedspruit

 

 

Ons wag vir jou en jou gesin om saam met ons, ons natuur te bewaar deur volhoubare benutting.

Bushveld Hunters-

 and

Wildlife Conservation Association


The association with a difference


                            
INFORMATION BROCHURE


What is Bushveld Hunters and Game Conservation Association?

(hereinafter referred to as the BHA)


As the name suggests, BJV has two main functions. First, the hunter, with all that goes with it. Think of ethical codes, rules, laws and rules of order in order to practice hunting as a controlled sport. It is also one of BJV's goals to always provide even more hunting opportunities for our members.

There are already 24 associations similar to BJV with a total of ± 15,000 members. Most of the associations are united under the umbrella of CHASA, which also serves as a mouthpiece for the hunter in South Africa. Thus, input was provided at government level on matters concerning the hunter in general.

It can rightly be said that hunters who are not members of a hunters' association do benefit directly from the work done by associations such as BJV via CHASA - without CHASA the restrictions would have been more extensive.

The BJV also forms part of the Hunters Forum which, together with the other accredited hunters' associations, sits around the table with the Central Firearms Register on a quarterly basis to address concerns.

Secondly, every hunter must take care of the wildlife to ensure that he will still be able to practice his sport in the future. The indiscriminate use of our natural resources can cause incalculable damage to our wildlife. Thus, on an ongoing basis through CHASA, assistance is provided to institutions that undertake studies in this regard. Financial assistance has already been provided to various projects such as the relocation of the Mofhartebees, the Bastergemsbok and Bosbokke in planted forestry areas, the study of deaths among Kudus and many more.

In short, it means that the conservation function may weigh more heavily on the serious hunters than the hunting aspect because the latter cannot exist without the former.

ACCREDITATION.

The BJV is an accredited Hunters Association in terms of the “Firearms Control Act” No: 60 of 2000. Our accreditation number is 1300084. BJV is therefore able to award Dedicated Hunters Membership to its members.

Through the BJV's affiliation with CHASA, there is also the opportunity to obtain Dedicated Sport Shooting Status and therefore also obtain endorsements for sport shooting weapons (conditions apply)

ACTIVITIES

The BJV constantly strives to live out the functions as stated above. In order to be able to do this, BJV then undertakes the following:
TRAINING

There is a standard test that can be taken voluntarily by members to determine whether such a person has sufficient knowledge regarding meaningful hunting.

Lectures in this regard are made available to each member and are sufficient to equip him / her for the examination. The test is not intended to determine what a person does not know, but to enable him to determine whether he has sufficient knowledge for meaningful hunting. It is conducted in a good spirit and relaxed atmosphere and should not deter anyone.

The trend among game ranchers and institutions is that only capable members of hunting associations will be able to hunt on the land of such hunters in the future. That is why BJV wants to prepare its members for this in advance.
JUNIOR TRAINING

In addition to the formal side of training, training camps for junior members are also offered annually during which the basic techniques of hunting are taught. These include, for example, game identification, tracking, weapons handling, safety, nature conservation, shot placement, meat handling and many more. The camps

is extremely popular and the quality of many juniors is growing constantly every time. Similar camps are also offered for adult members. The courses are obviously more advanced and are more focused on the practical.
SHOOTING DAYS

Shooting days are offered on a regular basis. Members can also qualify themselves in this area by shooting from the CHASA table. Field positions are shot so that members get the exercise at all times. Shooting bars are also obtained on this table.

 

GENERAL
IMPALA

A newspaper that is sent out quarterly in which members can share their experiences with everyone. It also contains information on social gatherings, competitions, hunting events and other related facts.
TROPHY COMPETITION

For the members who have hunted for trophies of any species, an annual trophy competition is held where all members can compete. Different sections exist for the various game species and there is also a section for junior members. There are trophy rules that must be strictly adhered to in order to ensure that all entries are hunted legally.
ADVANTAGES

In short, the BJV has no financial benefits. It is a voluntary association where you as a member can contribute to the hunting sport and nature conservation. You are invited to complete the application form and be actively involved in what is important and enjoyable for us and our children.
FAMILY MEMBERSHIP

Family membership consists of a primary member, his spouse and their children who are 24 years and younger and who are financially dependent on the primary member. Only the primary member receives correspondence.
JUNIOR MEMBERSHIP

Juniors older than 18 years who study full-time can, with permission, still pay the membership fees of juniors otherwise all applicants older than 18 years are considered senior members.

By being a member of the BJV you can therefore equip yourself with the necessary knowledge and obtain the following qualifications or awards under the BJV and CHASA umbrella:

· Dedicated Sports Shooter

· Dedicated Hunter

· Advanced Hunter

· Master Shooter

· Instructor

Job Officer

· SA Trophy Meter

· Track cutting

· Bow hunter

· Handgun hunter

· Bird hunter

· CHASA Competency Certificate

· Hunter Orientation Course (14-23)

· Junior Hunter Primary School1 (10-34yrs)

· Junior Hunter Seconary School (14 -18yrs)


All these benefits with 8 branches that can provide your personal service with administrative points at each branch.


 

 •     Letaba - Tzaneen

 •     Soutpansberg - Louis Trichardt

 •     Pietersburg - Polokwane

 •     Potgietersus - Mokopane

 •     Waterberg - Nylstroom

 •     Kremetart - Musina

 •     Magalies - Pretoria

 •     Rustenburg - Rustenburg

 •     Hoedspruit - Hoedspruit
   
We are waiting for you and your family to preserve our nature with us through sustainable use.