Gebruik asseblief die aangehegde raamwerk om julle agendas en aksielyste saam te stel aangesien dit binnekort geintegreer sal word op julle stelsels om getaakte persone te herhinner van take en in die algemeen takbestuur te vergemaklik.

Please use the attached framework to compile your agendas and action lists as it will soon be integrated into your systems to remind tasked people of tasks and to facilitate branch management in general.